Barri Montornès Nord*

Lloc
Montornès del Vallès, Catalunya (maig de 2014 – febrer de 2015)

Promotor
Ajuntament de Montornès del Vallés.

Objectius
Diagnosi col·laborativa i proposta de millora de quatre espais públics d’escasa qualitat urbana del barri.

Resultats
Disseny: consens i proposta d’estratègies per re-urbanitzar el c/Llibertat i places de l’entorn.
Planificació: coordinació plans estratègics: Pla de Mobilitat 2015 + Protocol manteniment.
Gestió: Patis oberts a escola Marinada + Projecte de jardineria urbana a darreres c/ 9 d’abril.

Implicació veïnal per a la millora dels espais públics del barri a Montornès del Vallès

A Montornès Nord, el Pla de Barris (2010) havia realitzat una diagnosi del sistema d’espais lliures, i identificat els que requerien d’una intervenció de millora: la Plaça de la Pèrgola i el Carrer Llibertat. A més més, els reclams veïnals es centraven en altres dos espais públics: les darreres del c/ 9 d’abril i la plaça de la Pèrgola. Doncs és a partir de la identificació prèvia d’aquests 4 espais, que s’encarrega a l’equip del Pla estel* la definició dels seus processos de millora.

Inicialment, les estratègies d’implicació veïnal per realitzar l’anàlisi i diagnosi col·laborativa dels quatre espais, es van dissenyar específicament per cadascun d’ells, a partir de trobades puntuals amb els residents (participació directa) i treballs d’observació (participació indirecta). D’aquesta manera, es van establir vies de comunicació directa amb ells i es van conéixer de primera mà les dinàmiques diàries i quotidianes dels espais.

En la fase de propostes, però, el procés va evolucionar per adaptar-se a les conclusions de la diagnosi. Concretament, es van agrupar tres dels projectes en un de sol, en tant que basculaven, funcionalment, al voltant del c/ Llibertat. El quart espai (les darreres del c/ 9 d’abril) i es va abordar amb un procés independent que s’adeia millor a les necessitats de l’entorn.